Littenseradiel

Plaatsen > Littenseradiel(Fr)

De gemeente Littenseradiel ligt in de provincie Friesland. Inwoneraantal: 10.836; Oppervlakte: 132,60 km²; Wateroppervlakte: 1,86 km².

De gemeente Littenseradiel bestaat uit de woonkernen:

 • Baaium,
 • Baard,
 • Bears,
 • Boazum,
 • Britswert,
 • Easterein,
 • Easterlittens,
 • Easterwierrum,
 • Hidaard,
 • Hilaard,
 • Hinnaard,
 • Húns,
 • Iens,
 • Itens,
 • Jellum,
 • Jorwert,
 • Kûbaard,
 • Leons,
 • Lytsewierrum,
 • Mantgum,
 • Reahûs,
 • Rien,
 • Spannum,
 • Waaksens,
 • Weidum,
 • Winsum,
 • Wiuwert,
 • Wjelsryp,
 • Wommels

De Slachtedyk is een sliert van ruim 40 kilometer dijken, die loopt van Raerd tot Oosterbierum. Die oorspronkelijk een beschermende functie had voor verschillende polders en landstreken.
Vanaf de 15e eeuw worden de dijken als één geheel gezien en onderhouden door “de vijf deelen” (d.i.: de grietenijen Baarderadeel, Barradeel, Franekeradeel, Hennaarderadeel en Menaldumadeel).

Het doel van de Slachtedijken was om de achterliggende landen te beschermen tegen wateroverlast door dijkdoorbraken langs de westelijke en zuidelijke dijken (de Middelzee en het Flevomeer/de Zuiderzee).

Tot voor kort had deze dijk een “slapersfunctie”: als er hoogwater-alarm was, konden in de bruggen in deze dijk nog balken worden geplaatst, zodat het overstromingsgevaar teruggedrongen werd. Dit is nog te zien bij de bruggen in de Slachtedyk onder Boazum, Reahûs, Hidaard en Wommels. De balken liggen er klaar voor!

Nu is de dijkenverzameling in beheer gekomen bij de Friese vereniging tot Natuurbehoud: It Fryske Gea.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *