Rottum

Plaatsen > Rottum

Rottum ligt in de gemeente Eemsmond en de provincie Groningen.

Rottum is een wierdedorp. Het karakteristieke dorpje ligt tussen Usquert en Kantens.
Rottum telt ongeveer 165 inwoners.

Rottum is een radiaire wierde op een kwelderwal. In Rottum heeft eeuwen geleden het Benedictijnenklooster St. Juliana gestaan. Het klooster bezat een groot deel van het eiland Rottumeroog. Door de sloop van het klooster verdween de oorspronkelijke indeling van de wierde. Hierdoor bleef alleen het radiale patroon over. Langs de wegen ontstond eenvoudige bebouwing. Er werd een aantal boerderijen bijgebouwd. De meeste veranderingen hebben zich binnen de bestaande structuur voorgedaan. Veel oorspronkelijke bewoners zijn vertrokken. Hierdoor viel de agrarische leefgemeenschap uiteen.

In Rottum heeft een klooster gestaan van de Benedictijnen. Eind 1800 zijn zowel het klooster als de kloosterkerk afgebroken. De huidige kerk in Rottum dateert uit 1889.

Rottum is het geboortedorp van de Groninger schrijver en dichter Jan Boer. Bij zijn ouderlijke huis in Rottum staat een buste van hem. Deze is in 1999 gemaakt ter ere van zijn honderdste geboortedag.

Rottum heeft geen winkels. Wel is er een dorpshuis.

Rottum omvat tevens drie eilanden (Rottumeroog, Rottumerplaat en de Zuiderduintjes) en ligt in het oostelijk deel van de Waddenzee. Rottumeroog en Rottumerplaat, samen Rottum genoemd, liggen nabij Schiermonnikoog. De eilanden liggen in een rustgebied van de Waddenzee en zijn niet vrij toegankelijk. Alleen naar Rottumeroog wordt ieder jaar een zeer beperkt aantal excursies georganiseerd.

Het beheer over de eilanden wordt gezamenlijk gevoerd door Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Na de bezetting in 1991 door Hendrik en Janny Toxopeus en de discussies die daarna over het onderhoud aan de eilanden losbarstte, is door deze organisaties voor de drie eilanden een beheersplan opgesteld (Beheersplan/regeling Rottum voor de periode 1993-2003).

De regeling hield onder andere in dat aan Rottumeroog in beperkte mate onderhoud mocht worden verricht (schoonmaken, helm en rijshout planten, enzovoorts). Rottumerplaat werd alleen twee maal per jaar ontdaan van zwerfvuil.
Begin 2002 is er, na evaluatie van de afgelopen jaren, besloten om de komende drie jaar ook geen onderhoud meer te plegen op Rottumeroog. Voorlopig blijven de werkzaamheden dus beperkt tot zwerfvuil opruimen en onderhoud aan de gebouwen.

Rottumeroog ‘wandelt’  langzaam in de richting van de Eemsmond. Of het eiland daarin geheel zal verdwijnen en hoe lang dat eventueel zal duren, is niet te zeggen. In het najaar van 1998 braken de duinen aan de noord-westkant door. De beroemde tuin van Toxopeus verdween daarbij in de golven. Niet lang daarna is de voogdswoning door Rijkswaterstaat afgebroken en werd alle materieel naar de vaste wal verscheept. Aan de zuid-oostzijde groeit Rottumeroog aan, zij het minder dan het andere kant verliest.

Mensen zul je niet gauw tegenkomen op Rottumeroog, maar vogels en zeehonden daarentegen wel. Wil jij mee op Expeditie Rottumeroog? Staatsbosbeheer organiseert jaarlijks zo’n 20 dagexcursies waarbij een gids je alles kan vertellen over de geschiedenis, het beheer, de flora en fauna en de toekomst van dit prachteilandje. Het volledig verzorgde dagarrangement duurt ongeveer 12 uur, afhankelijk van de windrichting en het tij. Kijk voor meer informatie over Expeditie Rottumeroog op deze pagina.

Rottumerplaat groeit de laatste jaren juist enorm. Aan de noordkant van het eiland is een rif ontstaan dat het strand en de duinen aan de Noordzeekant beschermt.

Tijdens het broedseizoen (1 april – 1 augustus) verblijven zowel op Rottumeroog als op Rottumerplaat twee vogelwachters. Als taak hebben zij onder andere het verrichten van tellingen en waarnemingen, de bewaking van het eiland en het melden van verstoringen.

Rottumerplaat verwierf landelijke bekendheid door het verblijf van Jan Wolkers en Godfried Bomans. Beiden brachten in 1971 een week in volstrekte eenzaamheid op het eiland door. Het enige contact dat ze met de buitenwereld onderhielden was het dagelijkse radiocontact met Willem Ruis.

 Bron: o.a. www.rottumeroog.orgwww.rottumerplaat.org

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *